Treballa amb nosaltres
Català    Español    Français

Desmuntatge, recollida i transport d'amiant

D'acord amb l’ordre MAM/304/2002 de 8 de febrer, l’amiant o els materials dels quals se’n desprenguin fibres o que en amiant s’hauran d’emmagatzemar i transportar en embalatges tancats apropiats i amb etiquetes reglamentàries que indiquin que contenen amiant.

Els residus seran agrupats i transportats fora del lloc de treball tan aviat com sigui possible en els corresponents embalatges tancats i amb etiquetes que n’indiquin el contingut, d’acord amb el que s’indica al RD 1406/1989, de 10 de novembre.

El transport, fet pel gestor autoritzat (Codi transportista: T-7694), es durà a terme d’acord amb la legislació de transports de mercaderies perilloses. El tractament i l’eliminació dels residus i els criteris per a la seva admissió en abocadors seguirà la normativa mediambiental que sigui d’aplicació.

CODI DE TRANSPORT D'AMIANT
NÚM. T-7694